برای رهگیری مرسوله مراحل زیر را طی کنید.
1. از طریق جستجو در جدول زیر کد رهگیری پستی خود را بیابید.
2. از طریق لینک زیر کد رهگیری خود را در سامانه ی رهگیری پست وارد کرده و مرسوله خود را مشاهده کنید.